DJAVENA - Zwieńczenie Górne

Ognista Kołysanka – Vatrena Lulajka

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

Z popielnicy na wojownika Watrenica mruga:
„Pójdź za mną, podaruję ci bajkę, będzie krwi pełna…”

Opowiem ci bajkę o krwi słowiańskiej, którą ogień strzela,
o boju i miłości, wyszeptam ci do ucha śmierć.

Głos twój ognisty kołysze mnie,
za światłem idę.
Płomień serca kradnie spokój,
w ogniu widzę czyny i sny.

Zaśpiewam ci pieśń, kołysankę, którą już znasz,
o dzikim brzmieniu bębnów,
o krwi na czole i sercu pełnym pragnień.

Zatopię cię w siebie, w płomieniu gorzkim jak piołun,
a z wiatrem krwawym od pragnienia upadniesz na dno.
Ja w popiół nas zmienię i podniosę z prochów świat!

Zatańczysz ze mną w ciemności,
która zapłonie!
Zatopi się Jawia w śnie
niczym wieczny pragnień płomień!

Zaśpiewam ci pieśń, kołysankę, którą już znasz,
o dzikim brzmieniu bębnów,
o krwi na czole i sercu pełnym pragnień.

Ognista kołysanka, krwawa pieśń łzami wypełniona!

Kołyszę we włosach ognistych
w tych ustach czerwonych.
Płynie woda i płynie krew.
Ciało od pragnienia płonie.

Zaśpiewam ci pieśń, kołysankę o prochach przodków,
o krwawym słońcu, gdy budzi się świt,
gdy nadzieja umiera w Nawii ustach!

DJAVENA - Zwieńczenie Górne

vatrenalulaxka

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

spepelicenavoxnavatrenica7miga
poxdisamnoxdamtibaxnubudqtkwrvwplna

ispritćamtipritwćą
oslovenskqkwrvikyxaognwomstrqla
obońilńbwvivyśaptamtqbqvwuhosmwrtw

glastvoxvatrevlńlqmnq
zasvqtlomidą
plamenwsrdcakrademirw
vwognqvidihdqlaisny

zaspivamtipqsnwlulaxkąkyxęu7znaś
odivlqmzvukububnqh
okwrvinaćeleisrdciplnim7ędanq

zatopimtqvwsqbqvwplamenqgorkymxakwpelin
a svqtromkwrvavimod7ędinaxdeśsqnadnq
qvwpepelnasmqnimivwzbudimodpraśinesvqtw

lilililalilililax
lilililalilililax

zaplqśeśsamnoxvwtmq
kyxa zagorq
utopisqqvqvwsnq
qkovqćan7ędqplamenw

zaspivamtipqsnwlulaxkąkyxęu7znaś
odivlqmzvukububnqh
okwrvinaćeleisrdciplnim7ędanq

vatrenalulaxkakwrvavapqsmaslzaplna

Lńlqmvwvlasahvatrenih
Vwtyhustehcrvenih
Plnevodaiplnekwrvw
Tqlood7ędanq plane

zaspivamtipqsnwlulaxkąokostińdqdovw
okwrvavimslncqkędybudisvit
kdqnadqqmrqvwnavqusteh

DJAVENA - Zwieńczenie Górne

A fiery lullaby

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

At the warrior, from an ashtray Vatrenitsa is blinking:
„Follow me, I have a fairy tale for you, it will be full of blood …”

I’ll tell you a tale about the Slavic blood that crackles with fire,
about battle and love, I’ll whisper death into your ear.

Your fiery voice lulls me,
I follow the light.
The flame of heart steals the peace,
in the fire I see deeds and dreams.

I’ll sing you a song, a lullaby you already know
about the wild sound of drums,
about blood on our foreheads and our hearts full of desires.

I’ll drown you in myself, a flame bitter like wormwood,
and with wind bloody with desire you will fall to the bottom.
I’ll turn us into ashes and from the ashes I’ll raise the world!

You’ll dance with me in the darkness
and the darkness will ignite!
Yavia will fall asleep
like an eternal flame of desires!

I’ll sing you a song, a lullaby you already know
about the wild sound of drums,
about blood on our foreheads and our hearts full of desires.

A fiery lullaby, a bloody song filled with tears!

I lull you in my fiery hair,
in these red lips.
Water flows and blood flows.
Body burns with desires.

I’ll sing you a song, a lullaby about the ashes of the forefathers,
about the sun rising blood red with the breaking of dawn
when hope dies on Navia’s lips.

© Copyright Orlina Martinov