DJAVENA - Zwieńczenie Górne

SLAVA PERUNU!

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

Na niebie ciemne znaki burzy,
noc wypełnia myśli w świetle gwiazd,
gdy deszcz zatapia świat w gromach
w pieśni bogów tańczę.
Wiruje świat!

Burza odkrywa niebo czarne,
obłoki rozrywają w świetle się,
krople spadają, ziemia tańczy.
On jest twórcą, dni i nocy krąg.

Napełnij mnie wodą i gromem,
daj światu oddech życia moc.
Sława Perunowi!
Sława deszczowi!

Święta woda na ziemię spada,
świat się łączy z mocą niebios,
gdy życie tańczy w pieśni gromów,
rodzi się wspólnoty głos.

Rozdziera chmury życiodajna rosa,
obmyj moje usta,
stopy moje ziemią, oczy moje niebem,
włosy z deszczem spływają z góry w dół!

DJAVENA - Zwieńczenie Górne

slavaper-unu

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

nanebutwamnisledyburxe
nocplwnimislivwsvetlegvezd
kwgdadeżdtopisvetwvwgromeh
uzpesmomotbogovplęsam
igramir

burxaotwkryvatneboćerno
oblakyrasdelitvwsvetlese
kaplwicepadaxązemlwaigra
onswtvoriteldnyinocykrąg

naplnimevodomigromom
dajsvetudahżitixamoc
perunuslava
slavadeżdu

svetavodanazemlwepada
svetveżesesmocynebes
gdiżitijeplęsavwpesmegromeh
rodisejedwnstvaglasw

oblakyrazoritżitedaxnarosa
omyxmoeusta
stopymoezemlwaoćimoenebo
vlasydeżdomsplivats
gorenadole

naplnimevodomigromom
dajsvetudahżitixamoc
perunuslava
slavadeżdu

DJAVENA - Zwieńczenie Górne

Glory to Perun!

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

Signs of a dark storm in the sky,
the night captures my thoughts in starlight
when the rain drowns the world in thunder
I am dancing to the song of the gods.
The world is spinning!

The storm is uncovering the black skies,
the clouds are tearing in the light,
drops are falling, the earth is dancing.
He is the creator, the circle of day and night.

Fill me with water and thunder,
give the world a breath of life force.
Glory to Perun!
Glory to the rain!

Sacred water is falling to the ground,
the earth is connecting with the power of the sky,
when life is dancing to a song of thunder,
a voice uniting is born.

Life-giving dew is tearing the clouds,
purify my lips,
my feet – the ground, my eyes – the sky,
my hair is falling with rain from the skies to the ground!

© Copyright Orlina Martinov